POLITICA DE PRIVACIDAD

Dit privacybeleid biedt de gebruiker informatie met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de wettelijke bepalingen en informeert hem over alle aspecten die worden aangegeven door de Europese verordening inzake gegevensbescherming 679/2016, van 27 april, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en de organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.

Wij gaan dus over tot het verstrekken van alle informatie die nodig is in verband met de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

1.- IDENTIFICATIE VAN CONTROLEURS

 • CECOTEC INNOVACIONES S.L.U., waarvan de identificatie- en contactgegevens zijn vermeld in de Juridische kennisgeving.

Gegevensbeschermingsfunctionaris: dpd@cecotec.es

 • SOLOTRIATLON S.L., waarvan de gegevens als volgt zijn:

Adres: C/Pinadeta s/n, Quart de Poblet, C.P. 46930 Valencia (Spain)

NIF: B-98.116.015

Commerciële registratiegegevens: geregistreerd in het handelsregister van Madrid, Volume 8995, Blad 60, Sectie 8, Pagina 132585.

Contactgegevens

Email adres: info@cocinasprogramablesgm.com

Kantoor: C/Pinadeta s/n, Quart de Poblet, C.P. 46930 Valencia (Spain)

Telefoonnummer: +34 963 21 07 28

De correspondent is alleen van toepassing op de volgende verwerkingsactiviteiten: e-mail en contactformulier; klanten, potentiële klanten en registratieformulier; commerciële communicatie en sociale netwerken. Voor de rest van de handelingen zal de enige verantwoordelijke Cecotec Innovaciones S.L.U. zijn.

 

2. HERKOMST, DOEL, RECHTSGRONDSLAG VAN DE BEHANDELING EN TERMIJNEN VOOR DE CONSERVERING

Alle persoonlijke gegevens die door CECOTEC worden verwerkt, zijn afkomstig van de gebruiker zelf, direct of indirect, via een van de volgende manieren verzameld: (1) e-mail en contactformulier; (2) aanmaken van een gebruikersaccount; (3) aankopen via de website; (4) commerciële communicatie; (5) videobewaking van de faciliteiten; (6) ontvangst en beheer van cv's; (7) sociale netwerken.

(1)   E-mail en contactformulier:

 •        Gegevens: naam en e-mail.
 •        Doel: de gevraagde raadpleging bijwonen.
 •        Legitimatie: toestemming van de belanghebbende, artikel 6.1.a) van de AVG.
 •        Opslagperiode: tot 2 jaar nadat het doel is bereikt.

Alle gevraagde gegevens zijn nodig om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Als we ze niet verstrekken, zullen we niet in staat zijn om de aangegeven handeling uit te voeren.

(2)   Aanmaken van een gebruikersaccount

 •        Gegevens: naam en achternaam, e-mail, wachtwoord, adres, internationaal btw-nummer, bedrijf, telefoon.
 •        Doel: het beheren van uw Cecotec gebruikersaccount.
 •        Legitimatie: toestemming van de belanghebbende, artikel 6.1.a) van de AVG.
 •        Opslagperiode: totdat de gebruiker besluit zich uit te schrijven.

Alle gegevens die worden gevraagd om de gebruikersaccount aan te maken zijn nodig om uw account te beheren. Als we ze niet verstrekken, zullen we niet in staat zijn om de aangegeven handeling uit te voeren.

(3)   Aankopen via onze website

 •        Gegevens: naam en achternaam, internationaal btw-nummer, e-mail, wachtwoord, adres, telefoonnummer en de gegevens van de krediet of debet kaart waarmee de betaling moet worden uitgevoerd.
 •        Doel: uitvoering van de overeenkomst of toepassing van de precontractuele maatregelen.
 •        Legitimatie: het uitvoeren van een overeenkomst of het toepassen van precontractuele maatregelen, art. 6.1.b) van de AVG.
 •        Opslagperiode: tot het einde van de dienst of de klant besluit zijn gebruikersaccount op te zeggen.

Alle gevraagde gegevens zijn nodig voor het beheer van uw bestelling (factuur uitgeven en de bestelling opsturen). Als u deze niet verstrekt, kunnen wij de aangegeven handeling niet uitvoeren en kan uw bestelling niet worden verwerkt.

(4)   Commerciële communicatie:

 •        Gegevens: e-mail.
 •        Doel: Commerciële, promotionele en statistische doeleinden voor direct marketing. De betrokkene kan te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door zijn verzoek te richten aan info@cecotec.es. Wij stellen de geïnteresseerde partij het oppositieformulier ter beschikking, dat vergezeld moet gaan van een kopie van de identiteitskaart of een gelijkwaardig document dat de identiteit bewijst en als rechtsgeldig wordt beschouwd. In geval van optreden door middel van wettelijke vertegenwoordiging moet ook een identiteitskaart en een document dat de vertegenwoordiging van de vertegenwoordiger bewijst, worden verstrekt.
 •        Legitimatie: uitdrukkelijke toestemming voor commerciële communicatie via elektronische middelen, en legitiem belang wanneer artikel 21 van wet 34/2002, artikel 6, lid 1, onder a) en f), van de AVG van toepassing is.
 •        Opslagperiode: totdat de belanghebbende besluit zich uit te schrijven. Indien de klant beslist om geen commerciële communicatie meer te ontvangen, kan hij op elk moment vragen om verwijderd te worden zonder bijkomende kosten die aan de vastgelegde basistarieven moeten worden toegevoegd. Hiertoe volstaat het om dit schriftelijk te communiceren via een van de contactmogelijkheden die in dit privacybeleid worden aangegeven. Uiteraard wordt in elke verzonden e-mail een link opgenomen om direct uit te schrijven.

(5)   Videobewaking van de faciliteiten:

 •        Gegevens: beeld.
 •        Doel: beveiliging van de voorzieningen en registratie van incidenten.
 •        Legitimiteit: algemeen belang (wet 5/2014) en rechtmatig belang, artikel 6, lid 1, onder e) en f), van de AVG.
 •        Opslagperiode: 1 maand vanaf de datum van verkrijging.

(6)   Ontvangst van cv’s:

 • Herkomst: de gegevens kunnen afkomstig zijn van de belanghebbende zelf of, in het geval dat Cecotec de zoekopdracht initieert met behulp van derden, zullen ze afkomstig zijn van werkgelegenheidsportaalsites, sociale netwerken, websites van derden en andere.
 • Gegevens: de gegevens die in het CV zijn opgenomen, evenals alle inhoud die direct toegankelijk is via zoekmachines (Bing, Google, etc.), de profielen die u in professionele sociale netwerken (LinkedIn, Xing, Viadeo, etc.) onderhoudt, de gegevens die zijn verkregen in de toegangstesten en de informatie die u onthult in het sollicitatiegesprek.
 • Doel: het evalueren van de sollicitatie en, indien nodig, het aanbieden van een baan of samenwerking.
 • Legitimiteit: de toestemming van de belanghebbende of, indien het onderzoek wordt geïnitieerd door Cecotec, het legitieme belang, artikel 6.1.a) en f) van de AVG.
 • Opslagperiode: tot 2 jaar na ontvangst van de door de kandidaat ingediende gegevens of na voltooiing van het selectieproces, afhankelijk van wat het laatste is.

(7)   Sociale netwerken:

 •        Gegevens: de gegevens die door de gebruikers zelf worden gepubliceerd of privé worden verzonden naar het bedrijfsprofiel van Cecotec op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram.
 •        Doel: datgene wat het sociale netwerk in zijn wettelijke voorwaarden toelaat aan bedrijfsprofielen. Daarom kan Cecotec, indien niet verboden door de wet, haar volgers informeren over hun producten, aanbiedingen, promoties, en een gepersonaliseerde klantendienst aanbieden. Door gebruik te maken van de functionaliteiten van deze sociale netwerken door een "Like" te geven aan de inhoud of het profiel van Cecotec in deze sociale netwerken, accepteert u dus het huidige privacybeleid en kunt u op uw profiel van het sociale netwerk in kwestie, nieuws zien met dit soort informatie.
 •        Legitimiteit: toestemming, art. 6.1.a) van de AVG.
 •        Opslagperiode: tot het einde van de aangevraagde dienst, d.w.z. tot de gebruiker beslist om de bedrijfsprofielen van Cecotec op de bovenvermelde sociale netwerken niet meer te volgen.

Met betrekking tot deze handeling wordt de gebruiker geïnformeerd dat Cecotec geen enkele link heeft met een van de sociale netwerken waarop het een bedrijfsprofiel heeft, en daarom moet de gebruiker vooraf de voorwaarden accepteren van elk sociaal netwerk waarop hij besluit om een account aan te maken, waarbij Cecotec niet verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens die het sociale netwerk niet gerelateerd zijn aan de gegevens die in dit privacybeleid worden besproken.


Opslagperiode van toepassing op alle handelingen. In bepaalde gevallen en op grond van de legitimiteit van een dwingend recht zal Cecotec de gegevens langer moeten bewaren dan aangegeven. Enkele voorbeelden zijn de volgende:

 • 4 jaar: overeenkomstig artikel 66 van de Algemene Belastingwet en artikel 4 van de Wet op de overtredingen en de sancties in de Sociale Orde.
 • 5 jaar: algemene verjaring van rechtsvorderingen zonder specifieke termijn, art. 1964 van het Burgerlijk Wetboek.
 • 6 jaar: artikel 30 van het handelswetboek.
 • 10 jaar: Artikel 25 van de wet op de preventie van misdrijven tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 

3.- ONTVANGERS

Cecotec verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve op grond van een wettelijke verplichting of in gevallen waarin de belanghebbende ermee instemt na naar behoren te zijn geïnformeerd.

 

4.   INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Cecotec heeft leveranciers buiten de Europese Economische Ruimte die verantwoordelijk zijn voor de opslag van uw gegevens en die dus internationale overdrachten van persoonsgegevens uitvoeren in overeenstemming met de definitie van de AVG.

Om te voldoen aan de bepalingen en eisen die de verordeningen stellen aan de uitvoering van internationale overmakingen met voldoende garanties, heeft Cecotec dus contracten ondertekend die door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractclausules bevatten, die voldoende garanties bieden voor de uitgevoerde overdrachten. In andere gevallen zijn de leveranciers zelf door de Europese Commissie goedgekeurd voor de in hun algemene voorwaarden vermelde contractclausules. De internationale doorgifte van gegevens door Cecotec garandeert dus in ieder geval de rechten en vrijheden van de betrokkenen overeenkomstig de Europese en nationale regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 

 

5.- RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN

Op grond van Verordening (EU) nr. 2016/679 kunnen de betrokkenen de volgende rechten inzake gegevensbescherming uitoefenen:

 • Recht op toegang. U kunt de verantwoordelijke vragen om toegang te krijgen tot uw gegevens om na te gaan welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en voor hoe lang, onder andere.
 • Recht op rectificatie. U kunt vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd als ze niet meer juist zijn.
 • Recht op terugtrekking of wissing. U kunt vragen om uw gegevens te verwijderen. In dit geval worden uw gegevens waarschijnlijk wel geblokkeerd, maar niet gewist, omdat ze gedurende de bovengenoemde verjaringstermijnen moeten worden bewaard. U wordt echter, indien nodig, naar behoren geïnformeerd.
 • Recht op beperking Zij worden bewaard voor legitieme belangen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.
 • Recht op vergetelheid. U kunt bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens door Cecotec, in welk geval uw gegevens alleen mag bewaren voor legitieme belangen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u wilt dat uw gegevens door een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

Modellen, formulieren en nadere informatie over de genoemde rechten: Officiële website van het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming. De rechten kunnen worden uitgeoefend per post op het adres dat in de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon is vermeld, of per e-mail aan dpd@cecotec.es.  Om uw identiteit te bewijzen, moet u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen. Indien u handelt via een vertegenwoordiger, moet u ook een document voorleggen dat de vertegenwoordiging bewijst, samen met het identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger.

Mogelijkheid tot herroeping van de toestemming: indien de toestemming voor een bepaald doel is gegeven, heeft de betrokkene het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de herroeping.

Klacht bij de controleautoriteit: U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit als u van mening bent dat Cecotec geen adequate behandeling uitvoert, aangezien u een klacht kunt indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (AEPD).

Met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming wordt u geïnformeerd dat de verwerking van uw gegevens niet tot doel heeft beslissingen over uw informatie te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking - geautomatiseerde beslissingen - met inbegrip van profilering. Daarom worden uw gegevens niet verwerkt voor geautomatiseerde profilering zonder menselijke tussenkomst om persoonlijke aspecten met betrekking tot uw persoon te beoordelen, zoals het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot economische situaties, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of belangen, betrouwbaarheid of gedrag, de situatie van de betrokkene, dit alles in de mate dat dit juridische gevolgen voor u heeft of u aanzienlijk beïnvloedt. Het zou in ieder geval alleen van toepassing zijn wanneer een wet dit vereist en u zou een dergelijke behandeling ondergaan met inachtneming van passende waarborgen, waaronder specifieke informatie voor u als betrokkene en het recht op een menselijke behandeling, indien van toepassing; ook om uw standpunt kenbaar te maken, een toelichting te krijgen op de beslissing die na een dergelijke beoordeling is genomen en de beslissing aan te vechten, indien van toepassing.

 

6.- NAUWKEURIGHEID VAN DE GEGEVENS

De gebruiker garandeert en is in ieder geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze naar behoren te actualiseren.

 

7.- LEEFTIJDSCERTIFICERING

Om te kunnen navigeren op deze website moet de gebruiker ouder zijn dan 14 jaar, en de meerderjarige moet zich registreren met een gebruikersaccount en aankopen doen. De gebruiker staat dus garant voor en is verantwoordelijk voor de naleving van deze eis.

 

8.- WIJZIGING VAN HET HUIDIGE PRIVACYBELEID

Cecotec behoudt zich het recht voor het huidige beleid te wijzigen om het aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen in de wetgeving en aan het toekomstige gebruik van uw persoonsgegevens. Indien een dergelijke wijziging invloed heeft op de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld omdat er een extra verwerking van uw gegevens moet worden uitgevoerd zonder dat u daarvan vooraf op de hoogte bent gesteld, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

 

 

9.- VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bij Cecotec nemen we alle nodige veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen en nemen we de nodige technische, organisatorische en wettelijke maatregelen om ze te beschermen tegen derden.

 

Uw gegevens worden dus alleen verwerkt door de partijen die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens en worden opgeslagen op fysieke servers die zich in de Europese Unie bevinden met behulp van een ssl certificaat. Het ssl certificaat is een beveiligingsprotocol dat de gegevens op een integrale en veilige manier laat reizen, dat wil zeggen de overdracht van de gegevens tussen een server en een gebruiker, en in de feedback is het volledig gecodeerd.

 

Het is ook mogelijk dat de opslag van uw gegevens wordt uitgevoerd op fysieke servers die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, waardoor de veiligheid van deze verwerking wordt gegarandeerd dankzij overeenkomsten die zijn ondertekend met standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

 

 

 

 

Laatste aanpassing: december 2020 © Cecotec Innovaciones S.L.